Europese Commissie: rechten consumenten nog beter beschermen

De evaluatie door de Europese Commissie zal niet leiden tot een afzwakking van de rechten van consumenten inzake pakketreizen. Wel zal de Europese Commissie verdergaand onderzoeken hoe de belangen van consumenten en reispartijen gestroomlijnd kunnen worden. Met name de garantiedekking bij insolventie, de gevolgen van reisadviezen en de rechten van consumenten indien losse tickets of reizen worden geboekt zullen onderwerp van nader onderzoek en verbetering van wetgeving zijn. De B2B-relatie tussen een reispartij en een luchtvaartmaatschappij, en mogelijk het recht op terugbetaling van door een reispartij betaald tickets in het geval van negatieve reisadviezen zal ook onderzocht worden. Nu wachten vele reispartijen nog op refunds van met name Ryanair bijvoorbeeld. De slotsom van de Europese Commissie:

Zoals aangekondigd in haar nieuwe consumentenagenda zal de Commissie, voortbouwend op de bevindingen van dit verslag, tegen 2022 “grondig […] analyseren of het huidige regelgevingskader voor pakketreizen, met inbegrip van de bescherming bij insolventie, nog steeds volstaat om te allen tijde te zorgen voor robuuste en uitgebreide consumentenbescherming, mede rekening houdende met de ontwikkelingen op het gebied van passagiersrechten. De komende grondige analyse, die voor 2022 is gepland, zal niet tot doel hebben afbreuk te doen aan de consumentenbescherming. Integendeel, de Commissie zal nagaan hoe het door de richtlijn pakketreizen geboden hoge niveau van consumentenbescherming kan worden gewaarborgd, hoe de rechten van consumenten te allen tijde doeltreffend kunnen worden gehandhaafd en hoe een eerlijker verdeling van de lasten onder de marktdeelnemers in de waardeketen aan de verwezenlijking van deze doelstelling zou kunnen bijdragen.

Het gehele verslag: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=COM:2021:90:FIN&from=EN